top of page
ค้นหา
  • supattra24051988

ประมวลภาพจันทรุปราคาเต็มดวงทั่วไทย คืนวันลอยกระทง คนฮือฮา พระจันทร์สีเลือด

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประมวลภาพจันทรุปราคาเต็มดวง คืนวันลอยกระทง 2565 คนฮือฮา พระจันทร์สีเลือด สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ทั่วประเทศไทยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการประมวลภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง คืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ทั่วประเทศไทย ซึ่งขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อแสงของดวงอาทิตย์ ผ่านบรรยากาศโลก แสงสีน้ำเงินที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าจะถูกบรรยากาศกระเจิงออกไปหมด เหลือแต่แสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าหักเหไปตกกระทบบนผิวดวงจันทร์ จึงมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดง


ทั้งนี้ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า ตรงกับคืนวันที่ 7 ถึงเช้ามืดวันที่ 8 กันยายน 2568


สำหรับลำดับการเกิดปรากฏการณ์ มีดังนี้


เวลา 17.44-18.41 น. จันทรุปราคาเต็มดวง


เวลา 18.41-19.49 น. จันทรุปราคาบางส่วน


เวลา 19.49-20.56 น. จันทรุปราคาเงามัว


เวลา 20.56 น. สิ้นสุดปรากฏการณ์ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page